Privatlivspolitik

Nedenfor finder du oplysninger om hvordan vi behandler dine data

Det er vigtigt for os, at du ved, at vi beskytter dit privatliv og behandler dine data med respekt. Herunder kan du blandt andet se, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi anvender og behandler dem.

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Efterskolen Sports Academy Denmarks data-ansvarlige kan til enhver tid kontaktes via e-mail [email protected] blot venligst skriv "GDPR" i emnefeltet.

Skolens CVR. nr.: 41 58 78 57

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af efterskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud og statslig elevstøtte.

Vi indhenter også personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse, fordi lovgivningen kræver dette, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

Under rekrutteringsprocesser behandles almindelige oplysninger af ansøgere. Skolen modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Udover retslige forpligtelser og kontraktlige forhold kan behandling af data også være begrundet interessafvejninger og samtykke.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse, alder, køn, mv. Vi behandler også indkomstoplysninger om forældre, evt. samlevere og elever over 18 år til brug for beregning af statslig elevstøtte.

Vi behandler også cpr-numre til brug for skolens administration. Når det er nødvendigt, behandler vi følsomme oplysninger, dvs. helbredsoplysninger om eleven.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til f.eks. elektroniske behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en data-behandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Ingen data videregives til usikre 3. lande.

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

Umiddelbart efter afsluttet rekrutteringsproces af medarbejdere slettes samtlige oplysninger fra øvrige ansøgere.

Undtaget er oplysninger om evt. eksaminer hvor opbevaringsperioden er reguleret af arkivlovgivning eller andre der foreskriver længere frister.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontakt-oplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Søskendedøgn Pivhyggeligt med besøg af yngre søskende❤️
Vi glæder os til at se jer til tidligere elevers dag - husk at tilmelde jer☀️😊
Vi har fået et par ledige pladser i 9. klasse til næste skoleår 24-25😊 Ring til skolen eller gå på hjemmesiden og se, om der er pladser på din sportsgren 👍 Vi har Åbent Hus 21. april og 29. maj😊
ESAD 23/24 støtter op om Fodboldtrøjefredag og Børnecancerfonden. I kan også støtte dem med et valgfrit beløb på mobilepay 201717 🏆☀️👍 #fodboldtrøjefredag #børnecancerfonden
Kontakt os
Stadionvej 31
5200 Odense V

[email protected]
Tel. 66 12 14 14
CVR: 41587857
Følg os
© Efterskolen Sports Academy Denmark 2023